Dotacje

Unia europejska

Informujemy, że w dniu 10 sierpnia 2020r. Firma PPHU BRA-POL ŁUKASZ BRATEK zawarła ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości umowę na dofinansowanie projektu pt.

Komercjalizacja prac badawczych wraz z wdrożeniem innowacji produktowej i procesowej szansą na rozwój oraz wzrost konkurencyjności firmy na rynku krajowym i międzynarodowym w usługach uszlachetniania i wytwarzania opakowań z papieru, kartonu i tektury.

Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej III Konkurencyjność MŚP Działania 3.2 „Innowacje w MŚP”, typ projektu 2 „Inwestycje w MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020."

Termin realizacji projektu: od 01.08.2020r. do 30.07.2021r.

Wartość projektu: 1 135 100,00 zł, Wkład Funduszy Europejskich: 800 000,00 zł

Przedmiotem projektu jest realizacja inwestycji, która przyczyni się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa dotkniętego ekonomicznymi skutkami kryzysu zdrowia publicznego na rynku poligraficznym. Założenia projektu obejmują wdrożenie do działalności przedsiębiorstwa wyników prac B+R oraz zastosowanie nowej technologii uszlachetniania i wykrawania zadrukowanych opakowań z kartonu i papieru. Skala projektu obejmuje wdrożenie innowacji: produktowej, procesowej i organizacyjnej.

Zakres projektu obejmuje komercjalizację nowej technologii wysokoefektywnego uszlachetniania i wykrawania wysokiej jakości opakowań z zastosowaniem lakierowania innowacyjnym, ekologicznym lakierem UV, wdrożenie nowego systemu dozowania innowacyjnego lakieru UV wraz z sitami o gęstości siatki rzędu 200 nitek/cm oraz zasadnicze ulepszenie procesu tłoczenia na zimno, bigowania i precyzyjnego wykrawania w automatycznej maszynie sztancujące w formacie B1+ .

Efekt projektu: Bezpośrednim rezultatem projektu będzie wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie wyników zakupionych prac B+R, zastosowanie dwóch innowacji procesowych oraz dywersyfikację działalności istniejącego zakładu poprzez wdrożenie innowacji produktowej. Poprzez realizację inwestycji przedsiębiorstwo zyska przewagę konkurencyjną na rynku regionalnym i w skali międzynarodowej, co w okresie oddziaływania pandemii COVID-19 wyróżni ofertę na rynku poligraficznym i zwiększy sprzedaż rezultatów projektu. Wprowadzenie innowacji organizacyjnej skutkować będzie zmianą w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa oraz umożliwi stosowanie w przedsiębiorstwie BRA-POL metody Lean Manufactuing. Efektem projektu będzie stworzenia nowego miejsca pracy oraz utrzymania miejsc pracy związanych z realizacją projektu.